Schedule

Yes Shotokan Karate can be included when you join!

Through our dojo partner, Kuro Obi Shotokan Karate Club.